parts of a hide


Description

The parts into which a hide is subdivided when considering the use to which each of them is particularly suitable taking into account its thickness, look, etc.

část kůže


Popis

Části, na které se kůže dělí s ohledem na použití, k němuž je každá z nich zvláště vhodná s přihlédnutím k její tloušťce, vzhledu atd.

μέρος του δέρματος


Περιγραφή

Τα μέρη στα οποία υποδιαιρείται ένα δέρμα όταν εξετάζεται η χρήση για την οποία καθένα από αυτά είναι ιδιαίτερα κατάλληλο, λαμβάνοντας υπόψη το πάχος, την εμφάνιση κ.λπ.

parti di una pelle


Descrizione

Le parti in cui viene suddivisa una pelle quando si considera l'uso a cui ciascuna di esse è particolarmente adatta, tenendo conto dello spessore, dell'aspetto, ecc.

część skóry


Opis

Części, na które skóra jest podzielona, biorąc pod uwagę zastosowanie, do którego każda z nich jest szczególnie odpowiednia, biorąc pod uwagę jej grubość, wygląd itp.

partes de uma pele/couro


Descrição

As partes em que se subdivide uma pele, tendo em conta a utilização a que cada uma delas é particularmente adequada, de acordo com a sua espessura, aspeto, etc.

parte a unei piei brute


Descriere

Părțile în care este împărțită o piele atunci când se ia în considerare utilizarea ei, în funcție de grosimea, aspectul etc

parts of a hide


Opis

The parts into which a hide is subdivided when considering the use to which each of them is particularly suitable taking into account its thickness, look, etc.

partes de una piel


Descripción

Partes en las que se subdivide una piel al considerar el uso para el que cada una de ellas es especialmente adecuada teniendo en cuenta su espesor, aspecto, etc.

deri parçası


Açıklama

Kalınlığı, görünümü vb. dikkate alınarak her birinin özellikle uygun olduğu kullanım göz önüne alındığında, derinin alt bölümlere ayrıldığı kısımlar.