hydraulic


Description

Fluid mechanics is the theoretical basis of hydraulics, which focuses on applied engineering that exploits the properties of fluids. In fluid mechanics applications, hydraulics is used to produce, control and transfer energy using pressurized fluids. It is also used in manufacturing and is the driving force behind some machines.

hydraulický, kapalinový


Popis

Mechanika tekutin představuje teoretický základ hydrauliky, která se zaměřuje na aplikované inženýrství využívající vlastností tekutin. V aplikacích fluidní mechaniky se hydraulika používá k výrobě, řízení a přenosu energie pomocí tlakových kapalin. Využívána je i při výrobě a je hybnou silou některých strojů.

υδραυλικό


Περιγραφή

Η ρευστομηχανική είναι η θεωρητική βάση της υδραυλικής, η οποία εστιάζει στην εφαρμοσμένη μηχανική που εκμεταλλεύεται τις ιδιότητες των ρευστών. Σε εφαρμογές ρευστομηχανικής, τα υδραυλικά χρησιμοποιούνται για την παραγωγή, τον έλεγχο και τη μεταφορά ενέργειας χρησιμοποιώντας υγρά υπό πίεση. Χρησιμοποιείται επίσης στην κατασκευή και είναι η κινητήρια δύναμη πίσω από ορισμένες μηχανές.

idraulico


Descrizione

La meccanica dei fluidi è la base teorica dell'idraulica, che si concentra sull'ingegneria applicata che sfrutta le proprietà dei fluidi. Nelle applicazioni di meccanica dei fluidi, l'idraulica viene utilizzata per produrre, controllare e trasferire energia utilizzando fluidi pressurizzati. Viene anche utilizzato nella produzione ed è la forza trainante di alcune macchine.

hydrauliczny


Opis

Mechanika płynów jest teoretyczną podstawą hydrauliki, która koncentruje się na inżynierii stosowanej, która wykorzystuje właściwości płynów. W zastosowaniach związanych z mechaniką płynów hydraulicznych est wykorzystywana do wytwarzania, kontrolowania i przenoszenia energii za pomocą płynów pod ciśnieniem. Jest również używany w produkcji i jest siłą napędową niektórych maszyn.

hidraulico


Descrição

A mecânica dos fluidos é a base teórica da hidráulica, que se concentra na engenharia aplicada que explora as propriedades dos fluidos. Em aplicações de mecânica de fluidos, a hidráulica é usada para produzir, controlar e transferir energia usando fluidos pressurizados. Também é usado na fabricação e é a força motriz por trás de algumas máquinas.

hidraulic


Descriere

Mecanica fluidelor reprezintă baza teoretică a hidraulicii, care se concentrează pe ingineria aplicată care exploatează proprietățile fluidelor. În aplicațiile mecanicii fluidelor, hidraulica este utilizată pentru a produce, controla și transfera energie cu ajutorul fluidelor sub presiune. De asemenea, este utilizată în producție și reprezintă forța motrice din spatele unor mașini.

hidravličen


Opis

Fluid mechanics is the theoretical basis of hydraulics, which focuses on applied engineering that exploits the properties of fluids. In fluid mechanics applications, hydraulics is used to produce, control and transfer energy using pressurized fluids. It is also used in manufacturing and is the driving force behind some machines.

hidráulico


Descripción

La mecánica de fluidos es la base teórica de la hidráulica, que se centra en la ingeniería aplicada que explota las propiedades de los fluidos. En aplicaciones de mecánica de fluidos, la hidráulica se utiliza para producir, controlar y transferir energía utilizando fluidos presurizados. También se utiliza en la producción y es la fuerza motriz de algunas máquinas.

hidrolik


Açıklama

Akışkanlar mekaniği, akışkanların özelliklerini kullanan uygulamalı mühendisliğe odaklanan hidroliğin teorik temelidir. Akışkanlar mekaniği uygulamalarında hidrolik, basınçlı akışkanlar kullanarak enerji üretmek, kontrol etmek ve aktarmak için kullanılır. Ayrıca imalatta kullanılır ve bazı makinelerin arkasındaki itici güçtür.