geometrical progression


Description

A series of values where the increase of any of them in respect to its antecedent is a constant portion of it. Contrary to the arithmetical progression, where the differences have constant values (as happens in the French, English and cm sizes), in the geometrical progression the difference between a value and the next one constantly increases

geometrická progrese


Popis

Soubor hodnot, jehož konstantní součástí je nárůst kterékoli z nich vzhledem k jejímu předchůdci. Na rozdíl od aritmetické progrese, kde mají rozdíly konstantní hodnoty (jako je tomu u francouzské, anglické a centimetrové velikosti), v geometrické progresi se rozdíl mezi jednou hodnotou a následující hodnotou zvětšuje plynule.

γεωμετρική πρόοδο


Περιγραφή

Μια σειρά τιμών όπου η αύξηση οποιασδήποτε από αυτές σε σχέση με την προηγούμενη είναι σταθερό τμήμα της. Σε αντίθεση με την αριθμητική πρόοδο, όπου οι διαφορές έχουν σταθερές τιμές (όπως συμβαίνει στα μεγέθη γαλλικών, αγγλικών και cm), στη γεωμετρική πρόοδο η διαφορά μεταξύ μιας τιμής και της επόμενης αυξάνεται συνεχώς

progressione geometrica


Descrizione

Una serie di valori in cui l'aumento di uno qualsiasi di essi rispetto al suo antecedente è una porzione costante della stessa. Contrariamente alla progressione aritmetica, in cui le differenze hanno valori costanti (come accade nelle grandezze francese, inglese e cm), nella progressione geometrica la differenza tra un valore e quello successivo aumenta costantemente

postęp geometryczny


Opis

sposób liczenia jakiejś wartości polegający na tym, że każda kolejna wartość powstaje przez pomnożenie poprzedniej przez jakąś stałą liczbę

progressão geométrica


Descrição

Série de valores onde o aumento de qualquer um deles em relação ao seu antecedente é uma parte constante dela. Ao contrário da progressão aritmética, onde as diferenças têm valores constantes (como acontece nos tamanhos francês, inglês e cm), na progressão geométrica a diferença entre um valor e o próximo aumenta constantemente

progresie geometrică


Descriere

O serie de valori în care creșterea oricăreia dintre ele în raport cu antecedentul său este o parte constantă a acesteia. Spre deosebire de progresia aritmetică, unde diferențele au valori constante (cum se întâmplă în mărimile franceză, engleză și în cm), în progresia geometrică diferența dintre o valoare și următoarea crește constant

geometrična rast


Opis

A series of values where the increase of any of them in respect to its antecedent is a constant portion of it. Contrary to the arithmetical progression, where the differences have constant values (as happens in the French, English and cm sizes), in the geometrical progression the difference between a value and the next one constantly increases

progresión geométrica


Descripción

Serie de valores en la que el aumento de cualquiera de ellos con respecto a su antecedente es una porción constante del mismo. A diferencia de la progresión aritmética, en la que las diferencias tienen valores constantes (como ocurre con las escalas francesa, inglesa y cm), en la progresión geométrica la diferencia entre un valor y el siguiente aumenta constantemente

geometrik ilerleme


Açıklama

Herhangi birinin öncülüne göre artmasının, bunun sabit bir kısmı olduğu bir dizi değer. Farkların sabit değerlere sahip olduğu aritmetik ilerlemenin aksine, geometrik dizilimde bir değer ile bir sonraki değer arasındaki fark sürekli artar.