foot functions


Description

the foot performs a number of functions, some of them in an apparent functional contradiction; these are: the amortization function, the dynamic function, the static (support) function, the receptor function of the feet, the equivalent function (of the musculoskeletal system); all functions work together and complement each other

funkce nohy


Popis

chodidlo plní řadu funkcí, z nichž některé jsou ve zdánlivém funkčním rozporu; jsou to: amortizační funkce, dynamická funkce, statická (opěrná) funkce, receptorová funkce chodidla, ekvivalentní funkce (pohybového aparátu); všechny funkce spolupracují a vzájemně se doplňují.

λειτουργίες ποδιών


Περιγραφή

το πόδι εκτελεί μια σειρά από λειτουργίες, μερικές από αυτές σε μια προφανή λειτουργική αντίφαση. Αυτές είναι: η συνάρτηση απόσβεσης, η δυναμική συνάρτηση, η στατική (υποστήριξη), η λειτουργία υποδοχέα των ποδιών, η ισοδύναμη λειτουργία (του μυοσκελετικού συστήματος), όλες οι λειτουργίες συνεργάζονται και αλληλοσυμπληρώνονται

funzioni del piede


Descrizione

Il piede svolge una serie di funzioni, alcune delle quali in un'apparente contraddizione funzionale; queste sono: la funzione di ammortamento, la funzione dinamica, la funzione statica (di sostegno), la funzione recettoriale dei piedi, la funzione equivalente (dell'apparato locomotore); tutte le funzioni lavorano insieme e si completano a vicenda

funkcje stopy


Opis

stopa pełni szereg funkcji, część z nich w pozornej sprzeczności funkcjonalnej; są to: funkcja amortyzacyjna, funkcja dynamiczna, statyczna (podporowa), funkcja receptorowa stóp, funkcja równoważna (narządu ruchu); wszystkie funkcje współpracują ze sobą i wzajemnie się uzupełniają

funções do pé


Descrição

o desempenha uma série de funções, algumas delas numa aparente contradição funcional; estas são: a função de amortização, a função dinâmica, a função estática (suporte), a função receptora dos pés, a função equivalente (do sistema músculo-esquelético); todas as funções funcionam em conjunto e complementam-se umas às outras

funcțiile piciorului


Descriere

Piciorul îndeplinește o serie de funcții, unele dintre ele într-o aparentă contradicție funcțională; acestea sunt: funcția de amortizare, funcția dinamică, funcția statică (de sprijin), funcția de receptor a picioarelor, funcția echivalentă (a sistemului musculo-scheletic); toate funcțiile lucrează împreună și se completează reciproc

funkcija stopala


Opis

the foot performs a number of functions, some of them in an apparent functional contradiction; these are: the amortization function, the dynamic function, the static (support) function, the receptor function of the feet, the equivalent function (of the musculoskeletal system); all functions work together and complement each other

funciones del pie


Descripción

El pie realiza una serie de funciones, algunas de ellas en aparente contradicción funcional; estas son: la función de amortización, la función dinámica, la función estática (de soporte), la función receptora de los pies, la función equivalente (del aparato locomotor); todas las funciones trabajan juntas y se complementan entre sí.

ayağın fonksiyonları


Açıklama

ayak, bazıları belirgin bir işlevsel çelişki içinde olmak üzere bir dizi işlevi yerine getirir; bunlar: amortisman işlevi, dinamik işlev, statik (destek) işlevi, ayakların alıcı işlevi, eşdeğer işlevi (kas-iskelet sisteminin); tüm işlevler birlikte çalışır ve birbirini tamamlar