flap splitting


Description

segment of fabric that breaks

?


Popis

úsek tkaniny, který se přetrhne

flap splitting


Περιγραφή

segment of fabric that breaks

spaccatura del lembo


Descrizione

segment of fabric that breaks

podział klap


Opis

segment of fabric that breaks

flap splitting


Descrição

segment of fabric that breaks

separarea clapetelor


Descriere

segment of fabric that breaks

flap splitting


Opis

segment of fabric that breaks

dividido del faldón de la suela


Descripción

Dividido del faldón de la suela

kanat bölme


Açıklama

segment of fabric that breaks