electro static dissipating


Description

Electrostatic dissipation (ESD) or electrostatic discharge is the sudden flow of static electricity between two polymeric surfaces when they are rubbed together.

elektrostatický rozptyl


Popis

Elektrostatický rozptyl nebo elektrostatický výboj je náhlý tok statické elektřiny mezi dvěma polymerními povrchy při jejich tření o sebe.

ηλεκτροστατική διάχυση


Περιγραφή

Ηλεκτροστατική διάχυση (ESD) ή ηλεκτροστατική εκκένωση είναι η ξαφνική ροή στατικού ηλεκτρισμού μεταξύ δύο πολυμερών επιφανειών όταν τρίβονται μεταξύ τους.

dissipazione elettrostatica


Descrizione

La dissipazione elettrostatica (ESD) o scarica elettrostatica è l'improvviso flusso di elettricità statica tra due superfici polimeriche quando vengono sfregate tra loro.

rozpraszanie elektrostatyczne


Opis

Rozproszenie elektrostatyczne (ESD) lub wyładowanie elektrostatyczne to nagły przepływ elektryczności statycznej między dwiema powierzchniami polimerowymi, gdy są one pocierane o siebie.

dissipação electrostática


Descrição

Dissipação eletrostática (ESD) ou descarga eletrostática é o fluxo súbito de eletricidade estática entre duas superfícies poliméricas quando elas se pressionam uma na outra.

disiparea electrostatică


Descriere

Disiparea electrostatică (ESD) sau descărcarea electrostatică este fluxul brusc de electricitate statică între două suprafețe polimerice atunci când acestea sunt frecate una de cealaltă.

electro static dissipating


Opis

Electrostatic dissipation (ESD) or electrostatic discharge is the sudden flow of static electricity between two polymeric surfaces when they are rubbed together.

disipación electrostática


Descripción

La disipación electrostática (ESD) o descarga electrostática es el flujo repentino de electricidad estática entre dos superficies poliméricas cuando se frotan.

elektro statik dağıtıcı


Açıklama

Elektrostatik dağılma (ESD) veya elektrostatik boşalma, birbirine sürtüldüklerinde iki polimerik yüzey arasındaki ani statik elektrik akışıdır.